Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter
 3. Indledende øvelser på vej
 4. Køretøjers manøvreegenskaber
 5. Trafikantadfærd
 6. Vejforhold
 7. Grundregler for kørsel med vogntog
 8. Særlige risikoforhold i trafikken
 9. Manøvrer på køreteknisk anlæg
 10. Forberedelse til køreprøven
top

Den nemme teoribog

Forberedelse til køreprøven

For at kunne gå til køreprøve skal du kende til de regler, der gælder for at køre en lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), og du skal have en vis erfaring med at køre den. Du skal både bestå en teoriprøve og en praktisk køreprøve for at få kørekortet.

Det er din kørelærer, der sikrer, at undervisningen lever op til de krav, der er, og det er også ham, der indstiller dig til køreprøve, når han mener, du er klar.

Betingelser for at få kørekort

Hvis du ikke tidligere har haft kørekort til kategori C/E, skal du inden køreprøven have undervisning hos en godkendt kørelærer til kategori C, D og E. Du må først begynde at få undervisning til kategori C/E, når du har kørekort til kategori C.

Køreundervisning

Du skal undervises i både teori og praksis. Du får en lektionsplan af din kørelærer, hvor du kan se de teoretiske timer og de praktiske timer. Hver gang du afslutter en lektion, skal både du og din kørelærer skrive under på, at du har haft lektionen.

Når du kører på almindelig vej, skal din kørelærer sidde ved siden af dig i vogntoget. Det er også ham, der anses for at være fører af vogntoget. Når du kører på køreteknisk anlæg, må du gerne sidde alene i vogntoget, mens din kørelærer holder øje med dig.

Du kan finde undervisningsplanen sammen med lærervejledningen her.

Indstilling til køreprøve

Kørekortet udstedes af politiet, når du har bestået din køreprøve. Køreprøven aflægges for en prøvesagkyndig fra politiet. Hvis du er ansat under Forsvarsministeriet eller ved redningsberedskabet, kan du aflægge køreprøven for nogle særlige køredommere.

Når du skal indstilles til køreprøve, udfylder du en ansøgningsblanket og skriver den under, hvorefter du afleverer den til kommunen. Din kørelærer skal skrive under på, at du har fået den undervisning, som står i undervisningsplanen.

Sammen med ansøgningsblanketten skal du aflevere:

 • Lægeattest med oplysninger om dit helbred
 • Sundhedskort eller lignende dokumentation med personnummer
 • Vellignende fotografi i størrelse 34 x 45 mm. Du må ikke have hovedbeklædning på på billedet.

Køreprøvens gennemførelse

Inden køreprøven skal din kørelærer fortælle dig om, hvordan prøven foregår.

Krav til køreprøven

Der er nogle krav, som du skal opfylde for at bestå køreprøven:

 • Ved køreprøven skal den prøvesagkyndige bedømme, om du har lært det, du skal – både det teoretiske og det praktiske.
 • Du skal bestå to prøver: en teoriprøve og en praktisk køreprøve. Du skal have bestået teoriprøven, før du kan gå op til den praktiske køreprøve.
 • Til begge prøver skal du have ansøgningen om kørekortet med sammen med id-dokumentation og den lektionsplan, som du har fået af kørelæreren.
 • Du kan ikke gå op til køreprøve, hvis undervisningen ikke lever op til de krav, der er. Det betyder, at du ikke må gå op til teoriprøven, før du er blevet undervist i de første otte afsnit eller kapitler og i relevante afsnit i kapitel 10. Du skal være blevet undervist i alle afsnit i undervisningsplanen, inden du kan gå op til den praktiske prøve.

Teoriprøven

Teoriprøven varer ca. ½ time. Prøven er skriftlig, og du vil få en række spørgsmål læst op, hvor der er forskellige svarmuligheder. Du skal sætte kryds ved det rigtige. Hvis der er noget særligt, der gør, at du ikke kan lave prøven på den almindelige måde, kan du få en specialprøve, hvor den tilsynsførende fx læser spørgsmålene op eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Det kræver dog, at du har dokumentation for, at du ikke kan lave prøven på almindelig måde. Det er de samme spørgsmål og afkrydsningsskemaer til specialprøven. Hvis du er ordblind, kan du ikke få en specialprøve.

Til prøven lukkes prøvelokalet, når prøven går i gang. Hvis du kommer for sent, og efter at prøven er begyndt, kan du ikke komme ind. Du må derfor betale for en ny prøve, som du skal tage en anden dag.

Før prøven begynder, får du at vide, hvordan prøven vil foregå, og hvordan du skal udfylde afkrydsningsskemaet. Du må ikke bruge hjælpemidler under prøven.

Under prøven er det kun dig og de andre, der er til prøve, og tilsynsførende, der må være i lokalet. Din kørelærer må altså ikke være der.

Til teoriprøven skal du medbringe:

 • Ansøgning til prøven. Den skal være udfyldt og underskrevet.
 • Særlig legitimation som evt. tidligere udstedt kørekort (EU-model (kreditkort-typen)) eller et gyldigt pas. Hvis du ikke har det, skal du vise original dåbsattest, navneattest eller fødselsattest, eller det kan være dit sundhedskort eller anden legitimation og noget billedlegitimation. Hvis dit personnummer eller fødselsdato og fødested ikke står i passet eller kørekortet, skal du også vise legitimationspapirer, der er udstedt af de offentlige myndigheder. Der skal også stå dit personnummer eller navn og fødested. Hvis du har skiftet navn, og det nye navn ikke står på dine dokumenter, skal du kunne dokumentere, at du har skiftet navn, fx ved at vise en vielsesattest, et navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.
 • Lektionsplanen, du har fået af kørelæreren. Lektionsplanen skal være udfyldt ud for hver lektion af både dig og kørelæreren. Prøven bedømmes efter Rigspolitiets rettevejledning. Så snart din prøve er rettet, får du besked. Du får samtidig at vide, hvilke emner i undervisningsplanen du har svaret forkert på.

Den praktiske prøve

Til din køreprøve skal du mindst køre 45 minutter. Ud over køretiden skal du regne med at bruge tid på, at de kontrollerer dine papirer og fortæller dig om prøven. Du skal også kunne både tilkoble og frakoble et påhængskøretøj, og du skal lave særlige manøvrer, kontrollere køretøjets udstyr, og efter prøven skal du evaluere den. Prøvetiden kan forlænges, hvis de mener, det er nødvendigt, og den kan også afbrydes, hvis du kører meget dårligt.

Når du kører, sidder den prøvesagkyndige ved siden af dig i vogntoget. Vogntoget skal leve op til de krav, der er til det. Du skal selv stille vogntog til rådighed til prøven. Kørelæreren kan overvære prøven, medmindre du eller den prøvesagkyndige har noget helt særligt imod det. Der kan være endnu en prøvesagkyndig til stede, men det vil udelukkende være for at kvalitetssikre prøven. Din kørelærer vil få det at vide inden prøven, hvis der skal en ekstra prøvesagkyndig med til prøven.

Under prøven er det dig, som styrer vogntoget, der er ansvarlig for vogntoget og eventuelle skader.

Den praktiske prøve begynder med, at køretøjet og påhængskøretøjet står ved siden af hinanden. Du skal begynde med at koble dem sammen. Din prøve slutter med, at du frakobler påhængskøretøjet fra køretøjet.

Hvis køretøjerne ikke kan placeres tæt på hinanden, fordi det forhindrer en forsvarlig trafikafvikling, kan det trækkende køretøj sættes bag ved påhængskøretøjet. Prøven begynder med, at det trækkende køretøj køres forbi påhængskøretøjet og i et kort stykke tid stopper på siden af det. Herefter kobles køretøjerne sammen. Når prøven slutter, frakobles påhængskøretøjet.

Så skal du vise og forklare, hvordan du kan kontrollere påhængskøretøjets lovpligtige udstyr, og vurdere, om det overholder lovkravene. Du bruger ikke værktøj til det. Derudover skal du kunne vise og fortælle, hvor nærmere angivne fejl kan opstå.

Når I kører, skal du køre derhen, hvor den prøvesagkyndige siger, og du skal lave de manøvrer, han beder om. Han vil sige det i god tid og så tydeligt, så du kan nå at opfatte det, forberede det og gøre det, han beder om. Den prøvesagkyndige må ikke gøre eller sige noget, der tvinger dig ud i unormale situationer i trafikken, eller som kræver, at du gør noget, der er ulovligt i forhold til færdselsreglerne eller medfører øget risiko for både dig selv og de andre trafikanter.

Der er nogle bestemt manøvrer, du skal lave til prøven:

Bakke i en tydeligt markeret kurve med en konstant krumningsradius (et afrundet hjørne) Parkere sikkert ved en læsserampe, platform eller lignende.

Hvis du skal køre baglæns, kan han kun kræve, at du gør det med nogen præcision.

Den prøvesagkyndige kan gribe ind ved at bruge betjeningsudstyret i vogntoget, hvis det er nødvendigt i forhold til sikkerheden eller for at undgå, at du kører ind i andre.

Hvis du laver enkelte, mindre fejl, kan de ikke i sig selv medføre, at du ikke består prøven, fordi det er hele din kørsel, der bliver vurderet.

Så snart prøven er slut, får du at vide, om du er bestået eller ikkebestået. Hvis du ikke består, skal du have at vide, hvilke færdighedskrav i undervisningsplanen du ikke har udført tilfredsstillende.

Prøven bedømmes efter Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver.

Ved den praktiske prøve skal du medbringe:

 • Ansøgning til prøven. Den skal være udfyldt og underskrevet.
 • Evt. tidligere kørekort.
 • Særlig legitimation som evt. tidligere udstedt kørekort (EU-model (kreditkort-typen)) eller et gyldigt pas. Hvis du ikke har det, skal du vise original dåbsattest, navneattest eller fødselsattest, eller det kan være dit sundhedskort eller anden legitimation og noget billedlegitimation. Hvis dit personnummer eller fødselsdato og fødested ikke står i passet eller kørekortet, skal du også vise legitimationspapirer, der er udstedt af de offentlige myndigheder. Der skal også stå dit personnummer eller navn og fødested. Hvis du har skiftet navn, og det nye navn ikke står på dine dokumenter, skal du kunne dokumentere, at du har skiftet navn, fx ved at vise en vielsesattest, et navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.
 • Lektionsplanen, du har fået af kørelæreren. Lektionsplanen skal være udfyldt ud for hver lektion af både dig og kørelæreren.

Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort

Der gælder nogle særlige regler for kørekort.

Kørekortets gyldighed

Dit kørekort er normalt gyldigt i 5 år ad gangen, men i særlige tilfælde kan det udstedes med kortere gyldighed og på bestemte betingelser. Når dit kørekort er udløbet, kan du få det fornyet hos kommunen. Når du kører, skal du have kørekortet med, og du skal vise det, hvis du bliver standset af politiet, og de beder om at se det. Hvis dit kørekort bliver beskadiget eller bliver væk, skal du henvende dig til kommunen for at få et nyt.

Inddragelse og generhvervelse af kørekort

Hvis politiet mener, at du ikke længere opfylder betingelserne for at have dit kørekort, kan de inddrage det, eller de kan indkalde dig til en køreprøve for at se, om du skal have lov til at beholde det.

Hvis de frakender dig kørekortet, så du ikke må køre mere, kan du normalt generhverve det, hvis du består en køreprøve. Hvis det er første gang, du skal det, skal du forinden have køreundervisning. Den foregår hos en kørelærer, og du skal mindst have otte teorilektioner og otte køretimer.

Hvis du har fået taget dit kørekort, fordi du har kørt spirituskørsel, narkokørsel eller under påvirkning af sygdom, skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik – det hedder et ANT-kursus – og du skal også bestå en køreprøve.

Førstegangserhververe af kørekortet (dvs. hvis du har kørekort til enten kategori AM (stor knallert), kategori A1, kategori A2, kategori A eller kategori B) kan få et kørselsforbud eller få frakendt kørekortet ubetinget, hvis færdselsloven overtrædes. Det gælder alle, der ikke har haft kørekortet i tre år.

Ved visse overtrædelser af færdselsloven kan du ud over at få en bøde også få et ”klip” i kørekortet, hvis du kører over 30 % for stærkt, kører over for rødt, bruger håndholdt telefon, eller hvis børn under 15 år ikke er spændt fast i bilen. Hvis du får tre klip inden for tre år, får du frakendt kørekortet betinget. Klippekortet gælder for grove overtrædelser af færdselsloven, som i sig selv ikke medfører frakendelse af kørekortet, men hvor du udsætter andre for fare.

For førstegangserhververe af kørekort er reglerne strammere. Her udløser to klip inden for tre år et kørselsforbud.

Indholdsfortegnelse